БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ   ЧЕРВЕН КРЪСТ - СОФИЯ  

ВХОД

| За координатори

БМ ЧК -София

БМЧК - София 

Условия и поверителност

ОБЩИ УСЛОВИЯ
    I. ПРЕДМЕТ 
Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на електронните (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.redcross.bg, поддомейните му и Фейсбук страницата ни (наричани за краткост „Уебсайт“, „Интернет страница“) и важат за физически лица (наричани за краткост „Потребител“), които имат достъп до Уебсайта или в страницата ни в социалните мрежи, администрирана от нас.   
(2) За юридически лица (наричани за краткост „Корпоративен дарител“), ползващи информацията, предлагана в Уебсайта, Общите условия имат информативен характер, като условията на договорите, сключвани с търговски дружества, се договарят индивидуално между страните.   
Чл. 2. Потребителите на Уебсайта се съгласяват да спазват всички разпоредби на тези Общи условия.  

  II. ДАННИ ЗА БЧК   
Чл. 3. (1) БЧК е автономна организация, която подпомага държавата в хуманитарната област, в подготовката за действия при военно положение, военни конфликти и бедствия, за опазване и укрепване здравето на населението и за възпитанието му в дух на висока нравственост, милосърдие и благотворителност, както и при приемането, съхраняването и разпределянето на предоставената от Р. България и чужди държави, организации и граждани помощ с хуманитарни, в т. ч. екологични и културно-просветни, цели.  
(2) Българският Червен кръст е юридическо лице, регистрирано по Закона за лицата и семейството, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, бул. „Джеймс Баучер” №76, ИН по ДДС BG 000703415, БУЛСТАТ 000703415, представляван от Христо Генадиев Григоров – председател.   

III. ДЕФИНИЦИИ  
Чл.4. (1) “Потребител“ – всяко физическо лице, което използва Уебсайта по какъвто и да е повод, включително като го разглежда и/или прави дарение чрез използване на формуляр в Уебсайта.   
(2) „Корпоративен дарител“ - всяко юридическо лице или друго правно образувание, което използва Уебсайта по какъвто и да е повод, включително като го разглежда и/или прави дарение чрез използване на онлайн форма за дарение в Уебсайта.   
Чл. 5. „Уебсайт“ – означава интернет страница, находяща се на следния уеб адрес: www.redcross.bg.   IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   
Чл. 6. Общите условия на БЧК са задължителни за всички потребители на Уебсайта.   
(1) Всяко използване на Уебсайта означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.   
(2) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от БЧК по всяко време, чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители на Уебсайта.  
(3) БЧК има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение, или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.   
(4) Във всеки един случай на промяна на Общите условия БЧК информира за това своите потребители, чрез публикуването на промените в Уебсайта. В този смисъл, Вие, като Потребители, имате задължение да правите справка за евентуални промени на Общите условия на Интернет страницата при всяко нейно ползване.   
(5) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Уебсайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не води до недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.   
Чл. 7. Български Червен Кръст полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Уебсайта.   
Чл. 8. Поради технически причини е възможно в информацията да се съдържат грешки, за които БЧК предварително се извинява на своите потребители и клиенти.   
Чл.9. В Уебсайта може да се съдържат линкове към други интернет страници. Уебсайтът не носи отговорност за политиката на поверителност на интернет страници, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.  

V. ИЗВЪРШВАНЕ НА ДАРЕНИЕ   
Чл. 10. (1) Потребителят заявява желанието си да направи дарение през Уебсайта като попълни електронна форма. След потвърждаването на Общите условия, дарението ще се счита за извършено.  
(2) При извършване на дарение чрез Уебсайта, Потребителят има право да избере вида му, според предложените на Уебсайта възможности.   
(3) След като сте направили избор следва да кликнете върху бутон "Направете дарение".   
(4) Преди завършване на процеса ще Ви бъде предоставена възможност да изберете начина на плащане. Ще бъдете задължени да предоставите и данни, без които не е възможно да се изпълни дарението. Такива данни обикновено са имена и електронен адрес.   
Чл. 11. (1) Сумите на даренията се превеждат по посочените на електронната страница на БЧК дарителски сметки, в зависимост от избрания метод за дарение:    
(2) Плащанията се извършват в български лева (BGN) r., или чуждестранна валута   VI. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ДАРЕНИЯ   
Чл. 12. Онлайн даренията се извършват в съответствие с Общите условия за ползване на системите за онлайн разплащания .   
Чл.13. Достъпът до Уебсайта с цел дарение е свободен и позволен на всеки Потребител.   
(1) Потребителят има право да публикува мнения относно предоставените услуги, както и да се свързва със Уебсайта на посочените адреси в раздел „Контакти”. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Уебсайта или оставени без отговор.   
(2) Комуникацията с БЧК може да се осъществи чрез директна връзка, на посочените в раздел XIV от настоящите Общи условия адреси, както и на адресите в раздел „Контакти”.   
Чл.14. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, БЧК не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.   
Чл.15. Плащането с карта към Уебсайта се приема като междубанково плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид трансакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Потребителя. Затова Уебсайтът препоръчва на своите Потребители на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания.   
Чл.16. Потребителят предоставя личните си данни доброволно и разрешава на БЧК да ги обработва и съхранява. Потребителят се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Уебсайта, да са верни, пълни и точни към датата на попълването на формуляра.  
 Чл.17. Съгласно чл. 22., ал. 1., т. 1., ал.1, т.1, б. ”и” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, данъчните облекчения се изразяват в това, че сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто, когато дарението е в полза на БЧК. За целта БЧК издава на Потребителя, след поискване от негова страна, сертификат за дарение. Сертификатът може да бъде поискан на посочените в раздел XIV от настоящите Общи условия адреси.   
Чл.18. Съгласно чл.31, ал.1, т.10 от Закона за корпоративното подоходно облагане, данъчните облекчения за юридически лица се изразяват в това, че за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на БЧК. За целта БЧК издава на Потребителя, след поискване от негова страна, сертификат за дарение. Сертификатът може да бъде поискан на посочените в раздел XIV от настоящите Общи условия адреси.   

VII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА  
Чл.19. Средствата, предоставени от Потребителя, се използват за подпомагане на хуманитарната дейност на БЧК. Те се разходват в съответствие с Финансовите правила и регламенти, стандартите и практиките на БЧК.   
Чл.20. Средствата, предоставени от Потребителя за определена кауза, или с изразена воля се изразходват съгласно изразената воля..   
Чл.21. БЧК се ангажира периодично да публикува на Уебстраница www.redcross.bg информация за изразходването на средствата.   

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ   
Чл.22. Цялото съдържание, присъстващо в Уебсайта, а именно - логото, ведно с фигурите и текстът, съдържащи се в него, надписи и изображения, съдържанието на Общите условия, са собственост на БЧК или на трети лица, от които БЧК е получило съгласие за възпроизвеждане.   
Чл.23. БЧК запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и да е начин със Уебсайта.   
Чл.24. (1) Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели и единствено в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ и е получено изрично писмено съгласие от страна на БЧК.  
(2) Уебсайтът дава право на собственици на други интернет страници и Потребители да публикуват връзки към него, само когато препратката е ясна и недвусмислена.   
(3) Забранява се копирането на текстове от Уебсайта, поставянето им в други Уебсайтове без писмено съгласие на БЧК или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: /посочете домейна на нашия Уебсайт/“, като задължително линкът следва да отвежда към съответната страница.  

IX. РЕКЛАМА   
Чл.25. Всеки Потребител на Уебсайта, има възможност да изрази съгласието си за получаване на рекламни съобщения чрез попълване на формата за дарение на Уебсайта, изпращане на съобщение/писмо на посочените в интернет страницата адреси или посредством отбелязване на специално обозначено съгласие за получаване на реклама.   
Чл.26. Отказ от получаване на рекламни съобщения Потребителят може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, като промени настройките в акаунта си или като се свърже с БЧК по какъвто и да е друг начин от посочените в настоящите Общи условия и в Уебсайта.   
Чл.27. Отказът за получаване на рекламни съобщения не е обвързан с възможността да бъде направено дарение.   

X.ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 
 Чл.28. Писането на коментари, въпроси и отговори може да се прави от Потребителя, в раздел коментари.   
Чл.29. Всеки Потребител, в момента на публикуването на коментар/въпрос/отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:  
  • да използва български или английски език .   
• да използва подходящ изказ, не съдържащ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;   
• да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – например авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.  
  • да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена услуга от Уебсайта, без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки/или услуги;  
• да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;   
• да не вписва коментари/въпроси/отговори, които съдържат материали с рекламен характер;   
Чл.30. Когато Потребител съобщи, че някой коментар/въпрос или отговор има несъответстващо съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от БЧК, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на Уебсайта. Публикуваните текстове, снимки или видеоклипове сe премахват от Уебсайта, само след проверка от страна на БЧК.   
Чл.31. В случай че БЧК констатира многократно нарушение на настоящите условия за ползване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя да публикува коментари/въпроси и отговори, без да е длъжен да се обосновава за това.   

XI. ОТГОВОРНОСТ   
Чл. 32. БЧК не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Потребителя вреди във връзка с използването на Уебсайта, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на БЧК.   

XII. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ   
Чл.33. (1) Съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 и българското законодателство БЧК е Администратор на личните данни.   
(2) На уебсайта на БЧК – www.redcross.bg е публикувана Политика за поверителност, която всеки Потребител, чиито лични данни обработва БЧК или спрямо когото се прилагат бисквитки, следва да приеме, след като се запознае.   Чл.34. Личните данни на Потребителите могат да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.  

XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ   
Чл.35. Спорове, възникнали между БЧК и Потребители, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.   

XIV. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ   
Чл.36. БЧК и Петребителят се съгласяват, че за контакт между страните се приемат:   (1) За БЧК:   - чрез телефон: 02 4923059   - чрез имейл: e.borissova@redcross.bg   - чрез писмо на адрес: гр. София 1407, бул. „Джеймс Баучер” №76   
(2) За Клиента:   - чрез имейл, посочен от него в кореспонденцията;   
Чл.37. Уведомленията и съобщенията, които страните обменят помежду си чрез електронна поща (имейл) се считат за такива в писмена форма и страните придават на същите действие на писмен документ.   

XV. ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА  
  Чл.38. Органите, регулиращи дейността на БЧК са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:  
Комисия за защита на потребителите:   - Уебсайт: www.kzp.bg;   - тел. за контакт 0700 111 22   - ел. адрес: info@kzp.bg   - адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6  
Комисия за защита на личните данни:   - Уебсайт: www.cpdp.bg   - тел. за контакт 02/91-53-518   - ел. адрес: kzld@cpdp.bg   - адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2   

Общите условия На БЧК са публикуване на 23.6.2021 г.