БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ   ЧЕРВЕН КРЪСТ - СОФИЯ  

ВХОД

| За координатори

БМ ЧК -София

 за нас: 

Структура на БМЧК-София 

Български младежки Червен кръст - София е изграден от 40 клуба, разделени в 6 териториални младежки организации (ТМО). Благодарение на тристепенната структура, Организацията обхваща младите на възраст от 14 до 29 години във всички райони на София, чрез създадените клубове по училища и/или райони и интереси. Всеки клуб се ръководи от клубен координатор и зам. - клубен координатор, които биват избирани по време на клубното събрание измежду всички членове. Благодарение на факта, че клубове на БМЧК-София има в почти всички райони на София, като сбора на няколко района образува териториална младежка организация.  ТМО-тата се ръководят от териториален координатор и зам.- териториални координатори, избрани по време на Териториалното общото събрание на клубовете (ТОСК), в което участват клубни координатори и избрани представители от всички клубове в районна на ТМО-то. На свой ред, всички ТМО-та и клубове се ръководят и координират от Столичното младежко ръководство, което се избира от висшия форум на областната организация - общото събрание на клубовете, където всички представители на териториалните структури избират столичен координатор и зам. - столични координатори. Всяка от ръководните позиции на клубно, териториално и столично ниво е с двугодишен мандат.