БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ   ЧЕРВЕН КРЪСТ - СОФИЯ  

ВХОД

| За координатори

БМ ЧК -София

Активно включване в социална среда

Направлението Активно включване в социална среда (АВС) обединява дейностите на Българския младежки Червен кръст, свързани с подкрепа на деца и млади хора чрез разработени програми за дейности в детски градини и училища. Темите в направлението са обединени с цел изграждане на умения за живот, намаляване на социалната уязвимост и изграждане на култура за благотворителност.
АВС обединява в себе си изключително широк диапазон от разнообразни дейности - благотворителни и фондонабирателни кампании, благотворителни базари, ателиета, работилници, детски празници, тържества, концерти, малки театрални представления, лагери, развлекателни игри, посещения на забележителности и редица други дейности.
Част от програмите, помагалата и каузи, които се включват в направлението са:

• Ръководство "Малки уроци по толерантност", в които се засягат теми като толерантност, приемане на различията, предразсъдъци и стереотипи и как да ги използваме като нещо положително, а не отрицателно в ежедневието.
• Програма "Хелфи", която е свързана с превенция на инциденти сред децата, както и придобиване на базисни знания и умения по оказване на първа помощ. 

• Онлайн платформа "Безопасни училища и намаляване риска от бедствия", с която може да се запознаете .

• Помагалото "Да поговорим за толерантността" има за цел да повдигне въпросите за насилието както в училищна среда, така и извън нея, толерантността, приемствеността и основни умения за живот.

• Наръчникът "Стъпка по стъпка - свят без дискриминация" включва в себе си теми, свързани със стереотипи, предразсъдъци, дискриминация, насилие и цели промотиране на механизма за по-добър свят.

• Програмата "Умения за живот" е съсредоточена върху изграждане на умения за живот в обществото и стимулиране на личностното развитие. 

• „Добротворчество“ за подпомагане на уязвими деца и младежи чрез творчески и образователни дейности към БМЧК цели да бъдат създадени допълнителни условия и възможности за по-широка социална интеграция на деца и младежи със специфични нужди/от уязвими групи чрез творческо и образователно развитие и ресурсна подкрепа.