БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ   ЧЕРВЕН КРЪСТ - СОФИЯ  

ВХОД

| За координатори

БМ ЧК -София

Първа помощ

Направлението Първа помощ (ПП) обединява в себе си дейностите на Българския младежки Червен кръст, свързани с подготовка и обучение на децата и младите хора на превантивни дейности по опазване живота и здравето на обществото. Модулите в направлението включват Първа долекарска помощ, първа психологична помощ и психосоциална подкрепа.

Основните дейности към направлението се изразяват в два аспекта. Първият от тях е свързан с провеждане на обучения сред децата и младите хора за подготовка за реакция при бедствени и кризисни ситуации, а вторият е насочен към повишаване на осведомеността и превенция на инцидентите чрез информационни кампании и демонстрации.

За да осъществява превантивната дейност по обучение на населението, Българският младежки Червен кръст формира и поддържа следните екипи, които работят пряко по направлението Първа помощ:
     •Ученически екипи по първа помощ (УЕПП), в които могат да се включат ученици на възраст между 12 и 14 години. Най-често екипите се сформират към училища или общини по местоживеене. Членовете на екипите се обучават за оказване на първа долекарска помощ, първа психологична помощ, както и познания за Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.
     •Младежки аварийни екипи (МАЕ), които се състоят от пълнолетни членове на Българския младежки Червен кръст. Към всеки авариен екип може да има помощен такъв, от лица на възраст между 16 и 18 години. Програмата за обучение на екипите включва теми като оказване на първа долекарска помощ, оказване на първа психологична помощ и психосоциална подкрепа, хуманитарно подпомагане, работа с групи и общности и други.