БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ   ЧЕРВЕН КРЪСТ - СОФИЯ  

ВХОД

| За координатори

БМ ЧК -София

Здравна програма на БМЧК

Направлението Здравна програма (ЗП) обединява в себе си дейностите на Българския младежки Червен кръст, свързани с намаляване на здравната уязвимост на децата и младите хора, чрез популяризиране на здравословния начин на живот и ограничаване на рисковите за здравето фактори. Модулите в направлението включват превенция на ХИВ/СПИН и сексуално-рисково поведение, превенция на зависимостите, здравословен начин на живот, кръводаряване и пътна безопасност.

Основните дейности към направлението се изразяват в два аспекта. Първият от тях е свързан с провеждане на обучения сред децата и младите хора за придобиване и надграждане на знания и умения по теми, свързани със здравето на човек, а вторият е насочен към повишаване на осведомеността и превенция чрез информационни кампании.

Част от темите, които се включват в направлението са:
     • Превенция на ХИВ/СПИН и сексуално-рисково поведение, която цели разпространение и популяризиране на информация за безопасно сексуално поведение и подобряване на репродуктивното здраве на младите хора в България.
     • Превенция на зависимости, при която работата на доброволците от една страна е свързана с представянето на здравословни алетрнативи, които да заменят употребата на наркотични вещества, а от друга е насочена към намаляване на стигмата и дискриминацията към употребяващите наркотици.
     • Здравословен начин на живот, при който целта на доброволците на БМЧК е да създават устойчиви знания и навици за здравословен и активен начин на живот.
     • Кръводаряване, при която работата на доброволците на БМЧК е насочена към разпространение на информация за безвъзмездно кръводаряване сред младите хора и широката общественост.
     • Пътна безопасност, при която работата на доброволците на БМЧК е насочена към провеждането на „открити уроци” по безопасност на движението, фокусирани върху интерактивното и занимателно представяне на правилата за движение и безопасното поведение на пътя.