БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ   ЧЕРВЕН КРЪСТ - СОФИЯ  

ВХОД

| За координатори

БМ ЧК -София

Хуманитарно образование

Направлението Хуманитарно образование (ХО) обединява в себе си дейностите на Българския младежки Червен кръст, свързани с промотирането на хуманитарните ценности и принципи на международното движение на Червения кръст и Червения полумесец сред доброволци и деца в училищата и детските градини. Модулите в направлението включват Промоция на хуманитарните ценности, Общи знания за ЧК/ЧП и Международно хуманитарно право.

Основните дейности към направлението са провеждането на интерактивни обучения сред доброволци и деца в училищата и детските градини, по време на които се представят множество ролеви игри с цел дискутиране и разбиране на понятията стереотипи, предразсъдъци, миграция, култура, идентичност и приемственост, както и организирането на акции и кампании за насърчаване на хората да бъдат позитивен пример в обществото за уважение към различията, толерантност и емпатия.

Част от програмите и помагалата, които се включват в направлението са:
     •Ръководство "Малки уроци по толерантност", в които се засягат теми като толерантност, приемане на различията, предразсъдъци и стереотипи и как да ги използваме като нещо положително, а не отрицателно в ежедневието.
     •Помагалото "Да поговорим за толерантността" има за цел да повдигне въпросите за насилието както в училищна среда, така и извън нея, толерантността, приемствеността и основни умения за живот.
     •Наръчникът "Стъпка по стъпка - свят без дискриминация" включва в себе си теми, свързани със стереотипи, предразсъдъци, дискриминация, насилие и цели промотиране на механизма за по-добър свят.
     •Програмата „Промоция на хуманитарните ценности“ е основен модул от Хуманитарното образование, който разглежда темите за емпатията, толерантността, стереотипите и предразсъдъците по интерактивен начин с помощта на много външни ресурси, ролеви игри и видео материали. 
     •Програмата "Умения за живот" е съсредоточена върху изграждане на умения за живот в обществото и стимулиране на личностното развитие.